Strona główna  |  Statut  |  Galeria

Dzisiaj jest:
Urząd Marszałkowski
w Lublinie

Starostwo Powiatowe
Tomaszów Lubelski

 
 Urząd Miejski
w Łaszczowie

 
 
 

Strona główna -> Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA „FENIKS” w Łaszczowie


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „FENIKS” w Łaszczowie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym nie dla zysku, mającym na celu działanie na rzecz wzbogacenia i utrwalenia wszechstronnego rozwoju miejscowości Łaszczów oraz obszaru całej gminy, a w szczególności:
1) Wspieranie wszechstronnego rozwoju działań kulturalno – oświatowych i historycznych, kultury fizycznej i sportu
2) Ochrona dziedzictwa kulturowego
3) Działania integrujące społeczność Gminy Łaszczów
4) Udzielania wsparcia organom samorządowym Gminy Łaszczów na rzecz przedsięwzięć ułatwiających życie jej mieszkańców.  
2. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę skróconą „Stowarzyszenie FENIKS”
 
§ 2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Łaszczów, ul. Rycerska 10, 22-650 Łaszczów.
§ 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, a osiągnięte przychody przeznacza na cele statutowe.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
1) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana   
2) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
3) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
4) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
5) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
6) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
7) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
8) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
9) 58.13.Z Wydawanie gazet
10) 58.11.Z Wydawanie książek
§ 4.
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
2. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami i instytucjami powiatowymi, wojewódzkimi, regionalnymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi  
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
4. Nadzór nad Stowarzyszeniem należy do Starosty Powiatu Tomaszowskiego.

Rozdział II
Zasady działania Stowarzyszenia
§ 5.
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju miejscowości Łaszczów i Gminy Łaszczów w następującym zakresie:
a. popieranie wszelkich działań mających na celu promocję gminy
b. wspieranie rozwoju edukacji
c. popieranie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultury, sportu i turystyki
d. współpracę z organizacjami katolickimi, społecznymi, oświatowymi, sportowymi, kulturalnymi, gospodarczymi, które w swoich programach respektują ogólnoludzkie zasady: Bóg, Honor, Ojczyzna.
e. wspieranie rozwoju infrastruktury
f. pomoc osobom niepełnosprawnym
g. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich
h. rozwój świadomości obywatelskiej
i. kultywowanie tradycji historycznych i kulturowych
j. podejmowanie i wspomaganie programów integracyjnych
k. kształcenie, doradztwo oraz pomoc organizacyjną i materialną dla działaczy samorządowych i osób działających dla rozwoju regionu
l. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących regionu
m. działalność wychowawczą, oświatową i kulturalną
n. działalność informacyjną i wydawniczą
o. działalność dobroczynną
p. działania wpływające na rzecz  rozwoju obszarów wiejskich
q. aktywizacja i współpraca lokalnych środowisk
r. wspieranie rozwoju edukacji dzieci i młodzieży
s. działania na rzecz poprawy jakości życia
t. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu
u. ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki
v. zapobieganie i działania na rzecz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym
w. inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki społecznej
x. działania w zakresie nauki gry na instrumentach muzycznych
y. działania przyczyniające się do powstania orkiestry wraz z jej doposażeniem
z. organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych  
§ 6.
Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:
1. Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
b) imprez kulturalnych służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej i historycznej
c) nauki gry na instrumentach muzycznych
d) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
2. Realizację programów wspomagających rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Łaszczów, w szczególności programów społecznych, programów zrównoważonego rozwoju oraz promocyjnych
3. Pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych.
4. W Stowarzyszeniu może funkcjonować wydzielona grupa rekonstrukcyjno – historyczna zajmująca się organizowaniem rekonstrukcji zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
a) Członkowie wydzielonej grupy rekonstrukcyjno – historycznej powołują ze swego składu koordynatora kierującego działalnością tej grupy.
b) Koordynator grupy rekonstrukcyjno – historycznej opracowuje regulamin zasad funkcjonowania tej grupy, który przedkładają do zatwierdzenia Zarządowi Stowarzyszenia.  
§ 7.
Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na pracy przede wszystkim  członków, ale też i zatrudnionych pracownikach.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 8.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
1/ Pełnoletnia osoba fizyczna,  która:
a) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
c) złoży deklarację członkowską
d) opłaci składki członkowskie
2/ Małoletnia osoba od 16 do 18 lat, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która:  
a) spełnia warunki określone w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach,
b) działa na rzecz rozwoju Stowarzyszenia
c) złoży deklarację członkowską
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania szczególnie zasłużona dla stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 9.
Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
§ 10.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) Propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) Przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) Brać udział w Walnych Zebraniach Członków
4) Przyczyniać się swoją postawą do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbać o jego dobre imię
5) Uiszczać składki członkowskie z wyłączeniem członków wymienionych w § 8 pkt 1 ppkt 2.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych
2) Składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, historycznych i kulturowych
4) Wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne.
§ 11.
Utrata członkostwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje wskutek:
1. Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
3. Śmierci.
4. Utrata członkowstwa może nastąpić również z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na co najmniej dwóch kolejnych Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
5. Niepłacenia składek członkowskich przez dwa następujące po sobie okresy składkowych  z wyłączeniem członków wymienionych w § 8 pkt 1 ppkt 2.
§ 12.
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku/ deklaracji do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia.
2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust 1 następuje wskutek:
1/ Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji
2/ Wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia
b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia
c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia  
3. Członkowie wspierający mają obowiązek:
1) propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,
2) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3) brać udział w Walnych Zebraniach Członków
4) przyczyniać się swoją postawą do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbać o jego dobre imię
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:
1) składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, historycznych i kulturowych
3) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne
§ 13.
1. Utrata członkostwa,  Członka honorowego następuje wskutek:  
       1) złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,
       2) wykluczenia przez Zarząd:
            a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwał władz Stowarzyszenia,
            b) z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,
2. Członkowie honorowi mają obowiązek:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
2) przyczyniać się swoją postawą do wzrostu roli oraz znaczenia Stowarzyszenia, a także dbać o jego dobre imię
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo:
    1) brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze
         informacyjnym, szkoleniowym, historycznych i kulturowych
    2) wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy kulturalne
§ 14.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
     1) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem
     2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem
     3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją
2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata
§ 16.
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku quorum podejmowanie uchwał następuje w toku obrad w drugiego terminie, które to uchwały posiadają moc prawną.  

Walne Zebranie
§ 17.
1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne
a) Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, lub na żądanie komisji rewizyjnej w terminie co najmniej 7 dni przed terminem zwołania zebrania w sposób ustalony jak w pkt a  niniejszego punktu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) uchwalanie zmian Statutu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
8) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
12) zatwierdzenie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
13) Nadawanie honorowego członkowstwa
14) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia  
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zabraniu Członków przysługuje jeden głos.

Zarząd
§ 18.
1. Zarząd składa się z Prezesa i od 2 do 5 innych członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków (Zarząd z pomiędzy siebie wyłania Prezesa).
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o  dofinansowanie ze środków z poza budżetu stowarzyszenia
7) zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia oraz określanie zasad jego wynagrodzenia
8) realizacja celów stowarzyszenia
9) wykonywanie Uchwał Walnego zebrania Członków
10) podpisywaniu umów
11) składaniu oświadczeń woli
12) przygotowaniu i przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Zarządu
13) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania grupy rekonstrukcyjno – historycznej
14) dokonywanie zmian w pełnionych funkcjach w swoim składzie, przy czym składa informację w tej sprawie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków celem podjęcia stosowych uchwał.  
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik. W razie nieobecności Prezesa  Wiceprezes Zarządu oraz Skarbnik lub Sekretarz.
4. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje Prezes.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał

Komisja Rewizyjna
§ 19.
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 1 do 3 członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia (Komisja z pomiędzy siebie wyłania przewodniczącego).
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
4. Zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie w formie regulaminu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
6. Do obowiązków i praw Komisji Rewizyjnej należy:
1) obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów, regulaminów i innych aktów
2) obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
3) obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień
4) obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu
5) obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
6) prawo żądania od członków, pracowników oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
7) prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu bez prawa udziału w głosowaniu
8) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
9) Prawo żądania Zwołania zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków i niezwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ustalonym terminie zgodnie z trybem i zasadami określonymi w § 17 ust 1 litera a i b.
§ 20.
W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej poniżej 1/3 ich składu osobowego w czasie trwania kadencji poniżej wymaganej statutem ilości Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnieniach ich składu.Rozdział V
Majątek i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci, logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.  
4. Wzór logo ustanowi Zarząd w wyniku ogłoszonego konkursu w terminie do trzech miesięcy od odbycia Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia  
5. Stowarzyszenie może ustanowić tytuły, odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłużonym dla realizacji  celów stowarzyszenia
§ 22
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniachŁaszczów, dnia 23/06/2020 rok


Autor: Stowarzyszenie Feniks


©copyright 2016 Stowarzyszenie "FENIKS"